Make your own free website on Tripod.com

LIABILITI

 

1.0    PENGENALAN

 

 

1.1        EKUITI PEMILIK

 

 

1.2         LIABILITI_BUKAN_SEMASA

 

 

1.3         LIABILITI_SEMASA

 

                     

                                        

                   

 

 

1.0    PENGENALAN

 

Liabiliti bemaksud  tanggungan perniagaan kepada pihak lain. 

       Ianya terbahagi kepada tiga iaitu Ekuiti pemilik, Liabiliti Bukan Semasa  dan

       Liabiliti  Semasa. 

 

1.1  EKUITI PEMILIK

       Ekuiti pemilik ialah tanggungan/hutang perniagaan kepada pemilik.

       Contohnya modal

 

1.2    LIABILITI BUKAN SEMASA

Tanggungan perniagaan jangka panjang.Contohnya Gadai janji, Pinjaman bank

 

1.3    LIABILITI SEMASA

Tanggungan perniagaan jangka pendek. Contohnya pemiutang, overdraf bank