Make your own free website on Tripod.com

AKAUN KELAB DAN PERSATUAN

 

 

I.                    PENGENALAN

II.                  SUMBER-SUMBER HASIL

III.                JENIS-JENIS PERBELANJAAN

IV.               PERBANDINGAN PERAKAUNAN ANTARA KELAB DAN PERSATUAN DENGAN PERTUBUHAN PERNIAGAAN

V.                 AKAUN YURAN

VI.               AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

VII.             AKAUN PERDAGANGAN

VIII.           AKAUN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

IX.               KUNCI KIRA-KIRA

X.                 LATIHAN

XI.               JAWAPAN

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I. PENGENALAN

 

      Kelab dan persatuan ialah organisasi tak berniaga yang tidak bermotifkan keuntungan. Tujuan utamanya ialah menyediakan perkhidmatan dan kemudahan sukan serta rekreasi untuk faedah ahli-ahlinya.

      Kelab dan persatuan didaftarkan dengan Pendaftar Pertubuhan dan segala aktiviti tertakluk kepada akta Pertubuhan 1966.

      Laporan kewangan tahunan organisasi ini mesti dibentang dalam mesyuarat agung tahunan satu salinannya diserahkan kepada Pendaftar Pertubuhan.

[kembali]

 

II. SUMBER-SUMBER HASIL

 

      Sumber utama hasil kelab & persatuan adalah daripada yuran yang dibayar oleh ahli-ahlinya serta derma daripada orang awam. Sumber hasil yang lain adalah daripada menyewa kemudahan kelab misalnya gelanggang dan dewan. Hasil ini digunakan untuk membiayai segala perbelanjaan pengurusan kelab.

      Penerimaan dibahagi kepada 2:

(a)      Penerimaan Modal

(b)     Penerimaan Hasil

      Penerimaan Modal

J       wang yang diterima bukan daripada kegiatan biasa kelab & persatuan berkenaan, contohnya jualan aset tetap derma khas, yuran masuk dan peruntukan dari kerajaan negeri.

J       Dicampur kepada dana terkumpul dalam Kunci kira-kira.

      Penerimaan Hasil

J       Wang yang diterima daripada kegiatan biasa kelab dan persatuan berkenaan, contohnya yuran bulanan, yuran pertandingan, dividen pelaburan dan hasil sewa.

J       Dicatatkan disebelah kredit Akaun Pendapatan & Perbelanjaan.

[kembali]

 

III. JENIS-JENIS PERBELANJAAN

 

      Perbelanjaan Modal

J            Wang yang dibayar untuk membina atau membeli aset bukan semasa untuk digunakan dalam kegiatan kelab & persatuan

J            Aset bukan semasa ini tahan lama dan dapat digunakan untuk beberapa tahun perakaunan. Contohnya membeli alatan sukan seperti meja pingpong dan membina aset bukan semasa seperti gelanggan tenis.

J            Menambahkan nilai aset tetap & ditunjuk dalam Kunci kira-kira.

      Perbelanjaan Hasil

J            Wang yang dibayar untuk membeli aset semasa serta belanja pengurusan & pentadbiran kelab & persatuan.

J            Aset semasa yang dibeli hanya dapat digunakan dalam satu tempoh perakaunan sahaja. Contohnya membeli alat tulis, membayar belanja pengurusan & pentadbiran spt gaji dan belanja penyelenggaraan & pembaikan kelab

J            Dicatat di sebelah debit dalam Akaun Pendapatan & Perbelanjaan

[kembali]

 

 

IV. PERBANDINGAN PERAKAUNAN ANTARA KELAB DAN PERSATUAN DENGAN PERTUBUHAN

PERNIAGAAN

 

Kelab & Persatuan

Pertubuhan Perniagaan

1. Akaun Yuran

Tiada

2. Akaun Penerimaan dan Pembayaran

(Akaun wang masuk & wang keluar)

Buku Tunai

3. Akaun Pendapatan & Perbelanjaan

Akaun Untung Rugi

4. Lebihan / Kurangan

Untung Bersih / rugi bersih

5. Dana terkumpul

Modal / Ekuiti Pemilik

6. Kunci Kira-kira

Kunci Kira-kira

 

[kembali]

 

V. AKAUN YURAN

 

g   Sumber utama pendapatan sebuah kelab & persatuan ialah yuran yang terdiri daripada

(a)      Yuran masuk

(b)     Yuran tahunan / bulanan

(c)      Yuran pertandingan

g   Yuran masuk boleh dianggap sebagai penerimaan hasil / modal bergantung kepada dasar kelab berkenaan. Jika yuran ini tujuannya untuk pembiayai sesuatu projek tertentu dianggap sebagai penerimaan modal. Jika untuk tujuan pembiayaian perbelanjaan pengurusan kelab, ini dianggap sebagai penerimaan hasil.

g   Yuran tahunan / bulanan dan yuran pertandingan dianggap sebagai penerimaan hasil & dikreditkan ke dalam akaun Pendapatan & Perbelanjaan.

 

 

 

 

 

 

Akaun Yuran

2005

 

RM

2005

 

RM

Jan 1

Baki b/b

500

Jan 1

Baki b/b

150

Dis 31

Pendapatan & perbelanjaan

Baki h/b

4000

200

Dis 31

Tunai

Baki h/b

4300

250

 

 

4700

 

 

4700

2006

 

 

2006

 

 

Jan 1

Baki b/b

250

Jan 1

Baki b/b

200

Up Arrow Callout: Ditunjukkan dalam Kunci kira-kira sebagai  liabiliti semasaUp Arrow Callout: Ditunjukkan dalam Kunci kira-kira sebagai  aset semasa

 

 

 

 

 

Nota :

i.         Yuran tertunggak wang tahun 2004 yang belum diterima pada awal tahun 2005. RM 500

ii.       Yuran terdahulu yuran tahun 2005 yang telah diterima dalam tahun 2004. RM150

iii.      Penerimaan yuran didebitkan dalam Buku Tunai & dikreditkan dalam Ak Yuran mengikut peraturan catatan bergu. RM 4300

iv.     Yuran yang sebenar bagi tahun 2005. RM4000

v.       Yuran terdahulu yuran tahun 2006 yang telah diterima dalam tahun 2005. RM200

vi.     Yuran tertunggak yuran tahun 2005 yang belum diterima pada akhir tahun 2005 RM250

 

g   Contoh :

Kelab Golf Kulim mempunyai 150 orang ahli. Yuran tahunan setiap ahli ialah RM100. Bagi tahun berakhir 31

Disember 2005, kelab itu telah menerima sebanyak RM5,000 sebagai yuran. Jumlah ini termasuk RM300 yang

telah diterima bagi tahun 2006.

 

Jawapan:

Akaun Yuran

2005

 

RM

2005

 

RM

Dis 31

Pendapatan & perbelanjaan

15000

Dis 31

Tunai

5000

 

Baki h/b

300

 

Baki h/b *

10300

 

 

15300

 

 

15300

2006

 

 

2006

 

 

Jan 1

Baki b/b

10300

Jan 1

Baki b/b

300

* angka pengimbang

 

Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2005

 

RM

 

RM

 

 

Yuran

15000

 

 

 

 

 

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2005

 

RM

 

RM

Aset Semasa

 

Liabiliti Semasa

 

Yuran tertunggak

10300

Yuran terdahulu

300

 

 

 

 

 

[kembali]

 

VI. AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

 

$ Akaun ini juga dikenali sebagai Akaun wang masuk dan wang keluar. Akaun ini merupakan satu ringkasan Buku Tunai untuk sesuatu tempoh perakaunan.

$ Segala penerimaan modal & hasil dicatatkan di sebelah debit akaun Penerimaan & pembayaran manakala segala perbelanjaan modal & hasil dicatatkan di sebelah kredit akaun ini.

$ Akaun ini tidak mengambil kira butir terakru.

$ Jika akaun ini berbaki debit pada akhir tahun perakaunan, maka baki ini ditunjukkan sebagai tunai di tangan / tunai di bank di bawah aset semasa. Jika akaun ini berbaki kredit, baki ini ditunjukkan sebagai overdraf bank di bawah liabiliti semasa.

$ Format akaun:

 

Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2005

Wang Masuk

RM

Wang Keluar

RM

2005

 

 

2005

 

 

Jan 1

Baki b/b

X

Dis 31

Belian minuman

X

Dis 31

Yuran ahli

X

 

Surat khabar

X

 

Yuran masuk

X

 

Biasiswa

X

 

Yuran pertandingan

X

 

Hadiah dan piala

X

 

Kutipan derma

X

 

Alatan sukan

X

 

Sewa lokar

X

 

Belanja am

X

 

Jualan meja pingpong

X

 

Cenderamata

X

 

 

 

 

Gaji pekerja

X

 

 

XX

 

 

XX

2006

 

 

 

 

 

Jan 1

Baki b/b

X

 

 

 

 

[kembali]

 

 

VII. AKAUN PERDAGANGAN

 

q       Sekiranya sesebuah kelab / persatuan mengendalikan kedai minuman / restoran untuk ahli-ahlinya, maka akaun perdagangan perlu disediakan untuk mengira untung / rugi operasi perniagaan tersebut.

q       Keuntungan / kerugian itu kemudian dipindahkan ke akaun pendapatan & perbelanjaan.

q       Maklumat-maklumat yang perlu ada dalam akaun perdagangan

i.                     stok awal dan stok akhir

ii.                   belian tunai & belian kredit jumlah belian

iii.                  jualan tunai & jualan kredit jumlah jualan

iv.                 belanja-belanja yang terlibat dalam pengendalian kantin / restoran, contoh gaji pelayan

q       contoh

Kelab Rekreasi Bukit Mertajam juga mengendalikan kedai minuman. Butiran yang berikut dipetik daripada rekod-rekod kedai minumannya. Berdasarkan butiran tersebut, sediakan akaun perdagangan bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2005.

 

 

 

 

 

 

 

RM

Pembayaran kepada pemiutang

Kutipan daripada penghutang

Upah pelayan

Kelengkapan perniagaan

Jualan perniagaan

Lesen perniagaan

2500

4300

800

7600

1200

40

 

 

 

1.1.2005

RM

31.12.2005

RM

Stok

Pemiutang

Penghutang

860

550

460

910

480

570

 

Jawapan

Akaun Kawalan Pemiutang

2005

 

RM

2005

 

RM

Dis 31

Tunai

2500

Jan 1

Baki b/b

550

 

Baki h/b

480

 

Belian

2430

 

 

2980

 

 

2980

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

Jan 1

Baki b/b

480

 

Akaun Kawalan Penghutang

2005

 

RM

2005

 

RM

Jan 1

Baki b/b

460

Dis 31

Tunai

4300

 

Jualan

4410

 

Baki h/b

570

 

 

4870

 

 

4870

2006

 

 

 

 

 

Jan 1

Baki b/b

570

 

 

 

 

Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2005

 

RM

RM

 

RM

Stok awal

 

860

Jualan

*5610

Campur belian

 

2430

 

 

Kos barang utk dijual

 

3290

 

 

Tolak stok akhir

 

910

 

 

Kos Jualan

 

2380

 

 

Upah pelayan

1230

 

 

 

Lesen perniagaan

40

 

 

 

 

 

1270

 

 

 

 

3650

 

 

Untung

 

1960

 

 

 

 

5610

 

5610

 

 

 

 

 

* jualan kredit + jualan tunai = 4410 + 1200 = 5610

 

 

 

Akaun Pendapatan & Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2005

 

RM

 

RM

Perbelanjaan

 

Pendapatan

 

 

 

Untung

1960

 

 

 

 

 

Kunci kira-kira Pada 31 Disember 2005

 

RM

 

RM

Aset Bukan Semasa

 

Liabiliti semasa

 

Kelengkapan perniagaan

7600

Pemiutang

480

Aset Semasa

 

 

 

Stok akhir

910

 

 

Penghutang

570

 

 

 

 

 

 

 

[kembali]

 

 

VIII. AKAUN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

 

_      Cara penyediaan Akaun Pendapatan & perbelanjaan bagi kelab & persatuan sama seperti Akaun Untung Rugi bagi firma perniagaan.

_      Segala perbelanjaan hasil dan penerimaan hasil dicatatkan.

_      Pelarasan perlu dibuat untuk memadankan hasil dengan belanja untuk tempoh perakaunan berkenaan.

_      Lebihan didapati apabila penerimaan hasil melebihi perbelanjaan hasil manakala kurangan berlaku apabila perbelanjaan hasil melebihi penerimaan hasil.

 

[kembali]

 

IX. KUNCI KIRA-KIRA

 

_      Kunci kira-kira perlu disediakan jika kelab / persatuan mempunyai aset & liabiliti.

_      Kunci kira-kira kelab / Persatuan Kunci kira-kira sama seperti firma perniagaan, kecuali modal digantikan dengan dana terkumpul.

_      Dana terkumpul ialah kumpulan wang yang terdiri daripada sumbangan yuran, derma & apa-apa jua lebihan daripada Akaun Perdagangan, jika ada.

_      Nilai Dana terkumpul pada awal tempoh perakaunan dikira dengan rumus:

Dana Terkumpul pada awal tempoh

= Aset pada awal tempoh Liabiliti pada awal tempoh

 

 

[kembali]

 

 

 

 

 

 

 

 

X. LATIHAN

 

1. Maklumat berikut diambil daripada buku perakaunan Kelab Atlit Jaguh:

 

1 Januari 2003 31 Disember 2003

RM RM

Yuran terakru 104 125

Yuran terdahulu 150 110

 

Pada tahun 2003, Kelab Atlit Jaguh telah menerima RM4200 sebagai yuran.Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran.

 

2. Berikut ialah petikan daripada Akaun Penerimaan dan Pembayaran Kelab Cempaka Sari bagi tahun berakhir 31 Disember 2003:

Akaun Penerimaan dan Pembayaran

 

RM

 

Yuran untuk tahun 2002

50

 

Yuran untuk tahun 2003

3600

 

Yuran untuk tahun 2004

180

 

Maklumat tambahan:

Baki berikut diambil daripada buku perakaunan Kelab Cempaka Sari:

 

1 Januari 2003 31 Disember 2003

RM RM

Yuran terakru 100 80

Yuran terdahulu 60 120

 

Anda dikehendaki menyediakan:

(a) Akaun Yuran

(b) catatan dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2003

(c) catatan dalam Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2003

 

 

3. Maklumat berikut diambil daripada buku perakaunan Kelab Sentosa Jaya:

1 Januari 2003 31 Disember 2003

RM RM

Yuran terakru 140 120

Yuran terdahulu 70 115

 

Pada tahun 2003, Kelab Sentosa Jaya mempunyai 100 orang ahli. Setiap ahli dikehendaki membayar yuran tahunan sebanyak RM50 seorang.

 

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran.

 

 

4. Pada 1 Januari 2003, Kelab Belia Harapan mempunyai baki tunai sebanyak RM3500. Pada 1 Februari 2003, hasil yang diperoleh daripada kutipan derma ialah RM1500. Yuran masuk ahli dan yuran tahunan ahli masing-masing berjumlah RM400 dan RM6200. Sewa yang diterima daripada penyewaan lokar berjumlah RM230. Jualan bola tenis lama adalah sebanyak RM80. Yuran pertandingan yang berjaya dikutip ialah RM200 manakala hasil daripada penyewaan gelanggang permainan ialah RM400.

 

Perbelanjaan yang dilibatkan sepanjang tahun 2003 adalah seperti

berikut:

RM RM

Surat khabar 110 Perabot 600

Biasiswa 1000 Alatan sukan 1600

Hadiah 450 Gaji pekerja 1000

Belanja am 800

 

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2003.

 

 

5. Maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan restoran Kelab Badminton Remaja bagi tahun berakhir 31 Disember 2003:

RM

Stok awal minuman 300

Belian minuman 1800

Jualan minuman 2500

Stok akhir minuman 630

Anda dikehendaki menghitung untung restoran bagi tahun berakhir 31 Disember 2003.

 

 

6. Maklumat berikut diambil daripada buku perakaunan Kelab Rekreasi Indah bagi tahun berakhir 31 Disember 2003:

Akaun Penerimaan dan Pembayaran

 

RM

 

RM

Penghutang minuman

3200

Pemiutang minuman

2000

Maklumat tambahan:

Buku perakaunan Kelab Rekreasi Indah juga merekodkan baki berikut:

1 Januari 2003 31 Disember 2003

RM RM

Stok minuman 80 120

Penghutang minuman 175 275

Pemiutang minuman 125 325

 

Anda dikehendaki menyediakan:

(a) Akaun Kawalan Penghutang

(b) Akaun Kawalan Pemiutang

(c) Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2003

 

 

7. Maklumat berikut diambil daripada Persatuan Perabot Indera Kayangan:

(i)       Pada 1 Januari 2002, persatuan memiliki aset dan liabililiti berikut: Lengkapan pejabat RM 16 000, Bank RM 7 974, Simpanan tetap RM 20 000, belanja mesyuarat terakru RM 152

(ii)     Ringkasan Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2002.

 

Maklumat Tambahan:

(i)       Yuran tahunan setiap ahli RM 80. Dalam tahun perakaunan yang berakhir 31 Disember 2002 seramai 10 orang ahli tidak menjelaskan yuran tahunan dan 20 orang ahli menjelaskan yuran tahunan untuk tahun 2003.

(ii)     Akhbar dan majalah terdahulu RM 90.

(iii)    Lengkapan pejabat hendaklah disusutnilaikan 20% setahun.

(iv)   Derma hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil.

 

Anda dikehendaki menyediakan:

(a)     Akaun Yuran

(b)    Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2003

(c)     Penyata Dana Terkumpul pada 31 Disember 2003.

 

 

 

[kembali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. JAWAPAN

 

1.

Akaun Yuran

2003

 

RM

2003

 

RM

Jan 1

Baki b/b

104

Jan 1

Baki b/b

150

Dis 31

Pendapatan dan Perbelanjaan

4261

Dis 31

Penerimaan dan Pembayaran

4200

 

Baki h/b

110

 

Baki h/b

125

 

 

4475

 

 

4475

 

 

2.(a)

Akaun Yuran

2003

 

RM

2003

 

RM

Jan 1

Baki b/b

100

Jan 1

Baki b/b

60

Dis 31

Pendapatan dan Perbelanjaan

3750

Dis 31

Penerimaan dan Pembayaran

3830

 

Baki h/b

120

 

Baki h/b

80

 

 

3970

 

 

3970

(b)

Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2003

 

 

 

RM

 

 

Yuran

3750

 

(c)

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2003

Aset Semasa

RM

Liabiliti Semasa

RM

Yuran terakru

80

Yuran terdahulu

120

 

Jalan kerja:

Kutipan yuran pada tahun 2003 = RM50 + RM3600 + RM180 = RM 3830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Akaun Yuran

2003

 

RM

2003

 

RM

Jan 1

Baki b/b

140

Jan 1

Baki b/b

70

Dis 31

Pendapatan dan Perbelanjaan

5000

Dis 31

Penerimaan dan Pembayaran

5065

 

Baki h/b

115

 

Baki h/b

120

 

 

5255

 

 

5255

 

Jalan kerja:

Yuran yang akan diterima pada tahun 2003 = 100 orang x RM50 = RM5000

 

4.

Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2003

2003

 

RM

2003

 

RM

Jan 1

Baki b/b

3500

Dis 31

Surat khabar

110

Feb 1

Derma

1500

 

Biasiswa

1000

 

Yuran masuk

400

 

Hadiah

450

 

Yuran ahli

6200

 

Belanja am

800

 

Sewa lokar

230

 

Perabot

600

 

Jualan bola tenis

80

 

Alatan sukan

1600

 

Yuran pertandingan

200

 

Gaji pekerja

1000

 

Sewa gelanggang

400

 

Baki h/b

6950

 

 

12 510

 

 

12 510

2004

 

 

 

 

 

Jan 1

Baki b/b

6950

 

 

 

 

 

5.

Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2003

 

RM

 

RM

Stok awal

300

Jualan minuman

2500

Belian minuman

1800

 

 

 

2100

 

 

Stok akhir

630

 

 

 

1470

 

 

Untung restoran

1030

 

 

 

2500

 

2500

 

 

 

 

 

6. (a)

Akaun Kawalan Penghutang

2003

 

RM

2003

 

RM

Jan 1

Baki b/b

175

Dis 31

Penerimaan dan Pembayaran

3200

Dis 31

Jualan

3300

 

Baki h/b

275

 

3475

 

3475

2004

 

 

 

 

 

Jan 1

Baki b/b

275

 

 

 

 

(b)

Akaun Kawalan Pemiutang

2003

 

RM

2003

 

RM

Dis 31

Penerimaan dan Pembayaran

2000

Jan 1

Baki b/b

125

 

Baki h/b

325

Dis 31

Belian

2200

 

2325

 

2325

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

Jan 1

Baki b/b

325

 

(c)

Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2003

 

RM

 

RM

Stok awal

80

Jualan minuman

3300

Belian minuman

2200

 

 

 

2280

 

 

Stok akhir

120

 

 

 

2160

 

 

Untung minuman

1140

 

 

 

3300

 

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Akaun Yuran

 

Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2003

 

Jalan kerja:

Penyata Mengira Dana Terkumpul Pada 1 Januari 2003

 

RM

RM

 

Aset

Lengkapan pejabat

Bank

Simpanan tetap

 

16 000

7 974

20 000

 

 

 

 

43 974

 

- Liabiliti

Belanja mesyuarat terakru

 

 

152

 

( )

 

 

43 822

 

 

Penyata Mengira Dana Terkumpul Pada 31 Disember 2003

 

RM

 

Dana pada 1 Januari 2003

43 822

()

+ Lebihan

4 366

()

 

 

 

 

48 188

(1)

 

[kembali]